Į ateitį su Erasmus+

Švenčionių profesinio rengimo centras 2020 metais dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo skelbtame „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sektorių 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo konkurse ir gavo  dotaciją programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto „Į ateitį su Erasmus+“  įgyvendinimui 40513 EUR.

Projekto „Į ateitį su Erasmus+“ tikslai:

  1. Ruošti  regionui darbininkiškų profesijų specialistus, turinčius tarptautinę patirtį, susipažinusius su regiono verslo aplinka (ne mažiau kaip 75 proc. projekto dalyvių įsidarbins regione 2021 m.).
  2. Įtraukti daugiau mokinių (ne mažiau kaip 15 proc. 2020/2021 m.m.) mokytis Centre, nes atlikus apklausas paaiškėjo, kad tarptautiniai mobilumo projektai patrauklūs jaunimui.
  3. Pristatyti Erasmus+ programą ir projekto rezultatus regiono bendrojo lavinimo mokyklose.
  4. Suteikti galimybę 3 mokytojams (pagal  strategines kryptis: miško darbuotojų, automobilių remonto ir socialinių darbuotojų padėjėjų), 15 mokinių ir 1 vadovui atlikti stažuotes kaimyninių šalių ( Latvijos ir Lenkijos) įmonėse. Stažuočių metu įgytos kompetencijos prisidėtų prie profesinio mokymo tobulinimo, naujausios Centre įgytos įrangos tinkamo  „įdarbinimo“,  regiono verslo aplinkos supratimo ir atitikimo jai.
  5. Tarptautinę patirtį panaudoti spartesniam pameistrystės įvedimui Centre (padidinti 10 proc. pameistrių skaičių), nes tai didina profesinio mokymo srities parengtų specialistų konkurencingumą. Partneriai plėtoja šią mokymo(-si) formą.
  6. Skatinti besimokantį  jaunimą tobulėti, įgyti naujų socialinių ,kalbinių įgūdžių,  rodyti iniciatyvą, pristatant darbdaviams savo gebėjimus, kūrybiškumą, sugebėjimą dirbti ir pasiekti  rezultatų.
  7. Gauti užsienio specialistų įvertinimą apie mokinių profesinio pasirengimo lygį,  taikant ECVET sistemos elementus. Projekto dalyviai (15 mokinių, atlikusių praktiką) būtų įvertinti pagal ECVET sistemą.
  8. Įvertinti vadovo, profesijos mokytojų ir mokinių stažuočių rezultatus (atliks ne mažiau kaip  4 prezentacijas). 

PROJEKTO TRUKMĖ:

– Latvijos ir Lenkijos įmonėse – 4 sav., 28 d., 160 darbo valandų mokiniams;

– Latvijoje ir Lenkijoje profesijos mokytojams ir vadovui  -1 savaitė, 5 darbo dienos.

Centro vadovas,  profesijos mokytojai ir mokiniai susipažins su Europos šalių pasiekimais socialinės gerovės, inžinerijos, miškininkystės, paslaugų asmenims ir statybų mokymo sistemų taikymu. Įgiję patirties ir žinių apie Latvijoje ir Lenkijoje taikomas profesines naujoves, profesinio mokymo formas organizuos pažangiau , gebės tinkamai  ,,įdarbinti” naują mokymo(-si) įrangą. Tai užtikrins kvalifikuotų, darbo rinkos poreikius atitinkančių specialistų paruošimą, prisidės prie centro strateginio plano įgyvendinimo, Švenčionių ir Ignalinos rajonų verslo gyvybingumo.

Tikimės, kad bendruomenės nariai, stažuotėse įgiję naujų žinių, pasisėmę idėjų, prisidės prie centro mokymo proceso tobulinimo, centro ateities strategijos kūrimo, naujų projektų rengimo ir regiono verslo praturtinimo specialistais, turinčiais tarptautinę patirtį. Be to, susipažins su Europos piliečių mobilumo sistema ir „užsidegs“ mokymosi visą gyvenimą idėja.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja Ilona Dicevičienė

Jūs taip pat gali sudominti