Apie centrą
Apie mus

Bendros žinios

Mokyklos pavadinimas Švenčionių profesinio rengimo centras
Adresas
Liepų al. 2, Cirkliškis, LT-18121 Švenčionių raj.
El.paštas
centras@svencioniuprc.lt, administratorius@svencioniuprc.lt
Tel./faksas
(8-387) 51357, faksas (8-387) 51134
Mokymo kalba
Lietuvių
Direktorė
Milda Gustienė-Vilniškė

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu akredituota Švenčionių profesinio rengimo centro vidurinio ugdymo programa ir įkurtas gimnazijos skyrius.

Švenčionių profesinio rengimo centro ateities vizija

Švenčionių profesinio rengimo centro vizija – patraukli, moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus, orientuotus į besikeičiančius darbo rinkos poreikius.

Mokyklos misija – vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir suaugusiųjų mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, sudaryti sąlygas įvairių poreikių mokiniams įgyti profesines kompetencijas, atitinkančias rajono ir regiono darbdavių poreikius.

Strateginiai tikslai ir uždaviniai

 1. Mokymasis ir ugdymas:
  1. Užtikrinti aukštesnę švietimo ir mokymosi sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą, kokybiškas pagrindinio, vidurinio išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos įgijimo paslaugas. Pagerinti žinių ir technologijos sklaidos terpę.
  1.2. Tobulinti ir stiprinti mokymo/si paslaugų kokybę, geriau tenkinti mokinių poreikius
  2. Pagalba mokiniams:
  2.1. Gerinti mokinių dalyvavimą profesinio mokymosi sistemoje.
  3. Mokyklos kultūra, ryšiai
  3.1. Efektyvinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą.

    3.2. Dvaro patalpose įkurti daugiafunkcinį centrą.

    3.3. Padidinti mokinių veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms.

4. Materialiniai ir finansiniai ištekliai, personalas:
4.1. Padidinti Centro veiklos efektyvumą, sustiprinti viešą ir privačią materialinę bazę.
4.2. Tobulinti personalo kvalifikaciją ir kompetenciją, gerinti personalo dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
5. Vadovavimo ir vadybos organizavimas:
5.1. Vienyti visų centro dirbančiųjų veiklą ir nukreipti ją mokyklos veiklos tęstinumui užtikrinti.

Mokinių skatinimas

Gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu pusmečio ar mokslo metų pabaigoje reiškiama padėka. Olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai ir labai gerais pažymiais mokslo metus užbaigę mokiniai apdovanojami Centro Padėkos raštais.
Mokinių bendrija “Viltis” apdovanoja už gerą mokymąsi ir gerą lankomumą, visuomeninę veiklą mokinius dovanomis.

Specialūs poreikiai, konkursai, neformalus ugdymas

Centre dirba socialinis pedagogas.
Sudarytos sąlygos mokiniams mokytis pagal individualizuotas programas.
Neformalusis mokinių švietimas vykdomas per papildomojo ugdymo programas, jas mokiniai renkasi laisvai. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms. Iki rugsėjo 5 d. mokinys nusprendžia, kiek ir kokiam centro siūlomam neformaliajam ugdymui jis gali skirti laiko.
Mokiniams sudaromos sąlygos ugdyti gabumus dalyvaujant olimpiadose, konkursuose.
Centre vyksta suaugusiųjų mokymas. Mokomi ūkininkai, traktorininkai, siuvėjos, virėjos, motopjūklininkai, vairuotojai.

E.paštas: centras@svencioniuprc.ltadministratorius@svencioniuprc.lt

Kaip mus rasti?

Esame įsikūrę gražioje vaizdingoje parko teritorijoje, 3 km nuo Švenčionių miesto. Teritorijoje yra įspūdingą ilgą istoriją menantis dvaras, tvenkiniai, daug žalumos. Mokinius nemokamai veža miesto transportas.

Darbo valandos

Pirmadienis - Penktadienis 8:00-17:00 val.
(Skambinti iki 16:45 val.)

Mūsų adresas

Liepų al. 2, Cirkliškis, LT18121 Švenčionių raj.
Tel.:+370 387 51357
Fax:+370 387 51134
El.paštas: centras@svencioniuprc.lt,
administratorius@svencioniuprc.lt