01

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Projektą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Planuojama projekto trukmė: 2018 m. gegužės 30 d. – 2022 m. gegužės 30 d.

Atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Siekiant pokyčių, būtina optimizuoti bendrųjų ugdymo programų apimtį, atsisakant neaktualaus turinio ir papildant aktualiu pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Projekte taip pat ketinama sukurti įrankį mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti, ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokinių tiriamajai veiklai skatinti, mokinių kūrybiškumui ir inovatyvumui ugdyti.

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

 Savivaldybės švietimo bendruomenė į projekto veiklas įsijungė nuo 2018 m. – buvo teikiami individualūs ir grupiniai pasiūlymai dėl atnaujinamų ugdymo programų.

2021 M. VEIKLOS

2021 m. sausio – kovo mėnesiais Nacionalinė švietimo agentūra organizavo nuotolinių renginių ciklą, skirtą bendrosioms kompetencijoms atnaujinamame ugdymo turinyje aptarti. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, pasitelkusi dalykų mokytojų metodinius būrelius, suorganizavo 28 konsultacijų grupes, kuriose dalyvavo 52 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bei 231 pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojas Nuo 2021 m. sausio kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį visi norintys dalyvavo kasmėnesinėse konferencijose „Ugdymo turinio atnaujinimas. Kas vyksta?“. Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimui, savivaldybėje suburta Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komanda. (Nuoroda) Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. A-78 „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos Švenčionių rajono savivaldybėje sudarymo“.

Vasarą mokyklos buvo kviestos įsijungti į pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas veiklos tyrimą. 2021 m. rudenį vėl buvo svarstomos atnaujinamos programos, mokyklos ir pavieniai asmenys kviesti teikti siūlymus. Atnaujinti kompetencijų aprašai papildyti nauja skaitmenine kompetencija.

2022 M. VEIKLOS

2022 m. sausio mėn. prasidėjo mokymai savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos atstovams (nuoroda, dalyvių sąrašas) taip pat ir mokymai atrinktiems dalykų mokytojams (nuoroda, dalyvių sąrašas), kurie įgytomis žiniomis pasidalys savivaldybės dalykų mokytojų metodinių būrelių susitikimuose. Švietimo bendruomenė aktyviai dalyvavo renginiuose, skirtuose rengiamai mokinių pasiekimų vertinimo sistemos pertvarkai aptarti, dalijosi įgytomis žiniomis.

2022-02-08 straipsnis „Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui

AKTUALI INFORMACIJA

 1. Bendrųjų programų projektai

Bendrųjų programų projektai (kompetencijų aprašai, aktualūs programų projektai, jiems tobulinti teikti siūlymai, įgyvendinimo rekomendacijos) 

 1. Mokytojams apie kompetencijas                  

Mokytojams apie kompetencijas 

 1. Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą 

 1. Įtraukusis ugdymas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP)

 1. Aktualios naujienos apie projekto įgyvendinimą

https://www.mokykla2030.lt/

02

Pagrindinio ugdymo programa

PRIĖMIMAS Į 1-Ą IR 2-Ą (9 IR 10) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASES

Priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases.

Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas direktoriaus įsakymu.

Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos skyriaus klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Technologijų mokomasis dalykas keičiamas ikiprofesinio ugdymo dalykais (moduliais). Tai leidžia geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 2 m.

Modulis devintokams, dešimtokams (besimokantiems gimnazijose):

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo), 10 kreditų, 220 val.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases arba pasirinkę  modulį, pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma centre);
 • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
 • gimimo liudijimą arba pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
 • keturias nuotraukas (3×4 cm);
 • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami kiekvieną dieną adresu Liepų alėja 2A Cirkliškio k. pirmame  aukšte nuo 8.00 iki 17.00 val.,

Telefonai pasiteirauti: mob. tel. 8 684 33246, +370 387 51357, mob. tel. 8 607 11175

03

Vidurinio ugdymo programa

PRIĖMIMAS Į 3-Ą (11) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASĘ

Į  3-ą (11) gimnazijos skyriaus klasę priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, bei siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Profesinio mokymo programos:

 • * Automobilių kėbulų remontininkas (papildomai įgyjamas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas) (3 metai)
 • * Padavėjas-barmenas (3 metai)
 • * Miško darbuotojas (papildomai įgyjamas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, TR1, TR2, SM kategorijų traktorininko pažymėjimai, yra galimybė įgyti medkirčio pažymėjimą)  (3 metai)

Po dviejų metų mokiniai, išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos profesinio mokymo programos dalykų.

Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą, įvertinus jų įgytas kompetencijas, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami kiekvieną dieną adresu Liepų alėja 2A Cirkliškio k. pirmame  aukšte nuo 8.00 iki 17.00 val., 

Telefonai pasiteirauti: mob. tel. 8 684 33246, +370 387 51357, mob. tel. 8 607 11175

04

Neformalusis ugdymas

Švenčionių profesinio rengimo centre mokiniai gali pasirinkti įvairias sričių  neformaliojo ugdymo veiklas, lankyti vaikų dienos centrą, dalyvauti įvairių projektų veikloje.

Neformalusis mokinių švietimas vykdomas per papildomojo ugdymo programas, jas mokiniai renkasi laisvai. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms. Iki rugsėjo 5 d. mokinys nusprendžia, kiek ir kokiam centro siūlomam neformaliajam ugdymui jis gali skirti laiko.